Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/BTP-BTTP
V/v thành lập Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bộ Tư pháp nhận được Công văn của một số Sở Tư pháp đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thành lập Hội công chứng viên ở địa phương. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên được quy định trong Luật công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

Như vậy, Luật công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành quy định trực tiếp về Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng nên việc thành lập Hội công chứng viên được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2015/NĐ-CP , theo đó:

1. Hội công chứng viên được thành lập ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không phụ thuộc vào số lượng công chứng viên hành nghề tại địa phương. Công chứng viên có nghĩa vụ tham gia Hội.

2. Cơ quan chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành thủ tục thành lập, quản lý nhà nước đối với Hội công chứng viên là Sở Tư pháp. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục thành lập Hội công chứng viên.

3. Trình tự, thủ tục thành lập Hội công chứng viên được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP.

Những nội dung khác liên quan đến việc thành lập Hội công chứng viên mà Nghị định số 29/2015/NĐ-CP không quy định sẽ thực hiện theo quy định chung tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội công chứng viên, kính gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Hội CCV các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập (để biết);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đỗ Hoàng Yến