Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6257/VPCP-QHĐP
V/v phân công chuẩn bị, tham dự phiên họp giữa Lãnh đạo Quốc hội và Lãnh đạo Chính phủ

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
- Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở văn bản số 2085/TTKQH-TH ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Tổng Thư ký Quốc hội về tổ chức phiên họp giữa Lãnh đạo Quốc hội và Lãnh đạo Chính phủ để trao đổi việc chuẩn bị một số nội dung cần trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân công các Bộ trưởng chuẩn bị các nội dung như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình bày Báo cáo về công tác chuẩn bị để đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2016/QH14 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó báo cáo rõ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng để xử lý những vấn đề phát sinh.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình bày:

a) Báo cáo về công tác chuẩn bị để đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2016/QH14 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, trong đó làm rõ các nội dung về thu, chi, bội chi ngân sách nhà nước và nợ công; những vấn đề phát sinh và dự kiến các nội dung cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội;

b) Báo cáo về việc quản lý, sử dụng nguồn vốn từ thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước.

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

a) Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị, trình bày Báo cáo về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh: tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương);

b) Chuẩn bị, trình bày Báo cáo về việc trình Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị, trình bày Báo cáo về những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn triển khai thi hành một số luật.

Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng gửi dự thảo các Báo cáo trên tới Văn phòng Chính phủ trong ngày 4 tháng 7 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện.

(Văn bản này thay thế văn bản số 6172/VPCP-QHĐP ngày 29 tháng 6 năm 2018)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Tổng Thư ký QH;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, các Vụ: KTTH, CN, NN, PL, TH, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng