Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3175/VPCP-QHĐP
V/v phân công bổ sung chuẩn bị Phiên họp thứ 23 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 1661/TTKQH-TH ngày 02 tháng 4 năm 2018 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 4 năm 2018). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng ký Tờ trình và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 23 về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; việc thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ quý bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 1661/TTKQH-TH)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các
UB của Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, các Vụ: NC, TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng