Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6450/VPCP-QHĐP
V/v phân công bổ sung Phiên họp thứ 25 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Trên cơ sở văn bản số 2101/TTKQH-TH ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Tổng Thư ký Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị các nội dung sau phục vụ Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

1. Tờ trình của Chính phủ về việc xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước.

2. Tờ trình của Chính phủ về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 vốn ngoài nước cho tỉnh Bình Thuận.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện (kèm bản chụp Văn bản số 2101/TTKQH-TH ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Tổng Thư ký QH;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, các Vụ: KTTH, QHQT, TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 6450/VPCP-QHĐP năm 2018 về phân công bổ sung Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 6450/VPCP-QHĐP
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 09/07/2018
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 09/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản