Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3956/VPCP-QHĐP
V/v phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 24 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng;
- Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Tổng Thư ký: Quốc hội có văn bản số 1698/TTKQH-TH ngày 23 tháng 4 năm 2018 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 năm 2018). Về việc này, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phân công nhiệm vụ các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2018;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 13 Luật liên quan đến Luật quy hoạch, theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phiên họp thứ 23 tại Thông báo số 1691/TB-TTKQH ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Tổng Thư ký Quốc hội.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính

a) Chuẩn bị:

- Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018.

- Tờ trình của Chính phủ về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018, việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào Quỹ bảo hiểm xã hội và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021.

3. Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2017.

5. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 1698/TTKQH-TH)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH,Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, các Vụ: PL, KTTH, NN, CN, NC, KGVX, VT, TKBT, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng