Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6151/TCHQ-TXNK
V/v thuế suất mặt hàng dăm gỗ

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 970/HQTTH-NV ngày 4/9/2019 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị Định số 57/2019/NĐ-CP , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị Định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính Phủ;

Trên cơ sở ý kiến của Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) tại công văn số 1308/HTQT-ĐP ngày 12/9/2019;

Trường hợp mặt hàng có mã số và mô tả hàng hóa nhưng không có thuế suất (cột thuế suất bỏ trống) tại Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP ban hành kèm theo Nghị Định số 57/2019/NĐ-CP thì áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu 0% theo đúng cam kết tại Hiệp định. Theo đó, mặt hàng dăm gỗ có mã số 4401.21.00, 4401.22.00 được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu CPTPP là 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị Định số 57/2019/NĐ-CP .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thừa Thiên Huế biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Vụ Hợp tác quốc tế (BTC);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái