Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8122/TXNK-PL
V/v phân loại và thuế suất cho hàng hóa

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu Đồng Nai.
(Tổ 1, ấp 8, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai)

Cục Thuế xuất nhập khẩu- Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 06/08/2019 của Công ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu Đồng Nai (Công ty) vướng mắc liên quan đến phân loại và thuế suất đối với mặt hàng “Trục sóng, là phụ kiện của máy tạo sóng”. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hóa

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định về phân loại hàng hóa: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Do thông tin Công ty cung cấp chưa đầy đủ nên cơ quan Hải quan không đủ cơ sở để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Đối với mặt hàng bộ phận, phụ kiện của máy móc, thiết bị thuộc Chương 84, Chương 85, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại các văn bản dẫn trên và quy tắc phân loại hàng hóa là bộ phận của máy tại Chú giải 2 Phần XVI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã số hàng hóa đúng quy định.

2. Về việc miễn thuế:

Căn cứ Điều 13 về Miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

“1. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định được miễn thuế theo quy định tại khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế quy định tại điểm c khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải đảm bảo không làm thay đổi hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản của hàng hóa tạm nhập, tạm xuất và không tạo ra hàng hóa khác.

Trường hợp thay thế hàng hóa theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán thì hàng hóa thay thế phải đảm bảo về hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản của hàng hóa được thay thế.

4. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này.”

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với các quy định trên để áp dụng chính sách thuế đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, PL-My (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương