Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 615/UBND-KT
V/v tăng cường quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Năm 2019, trên địa bàn thành phố Hà Nội không xảy ra trường hợp tử vong do bệnh Dại ở trên người cũng như không ghi nhận ca bệnh Dại trên động vật. Tuy nhiên, ngày 01/02/2020 xảy ra một trường hợp tử vong trên người do bệnh Dại tại quận Cầu Giấy.

Để tiếp tục công tác phòng, chống bệnh Dại có hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố liên quan đến công tác quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật, giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo trên địa bàn Thành phố; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại; Chỉ thị số 3402/CT-BNN-TY ngày 16/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh Dại ở động vật; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/01/2018 của UBND Thành phố về việc thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2018-2021, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng phương án để xử lý các ổ dịch bệnh Dại động vật (nếu có) trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Thú y, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

- Tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động hiệu quả của các đội bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh Dại. Đối với các đơn vị chưa thành lập, khẩn trương tổ chức thực hiện việc thành lập đội bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh Dại, có dấu hiệu mắc bệnh Dại theo đúng quy định tại: điểm c, Mục 2, Phụ lục 15 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; mục 1 Chỉ thị số 3402/CT-BNN-TY ngày 16/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức triển khai thực hiện việc bắt chó thả rông theo đúng quy định của pháp luật.

- Tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn: Thực hiện tốt việc quản lý, thống kê, cập nhật thông tin và lập sổ theo dõi đàn chó, đàn mèo nuôi trên địa bàn; tổ chức tiêm phòng triệt để vắc xin Dại cho đàn chó, đàn mèo trong diện phải tiêm phòng theo quy định của pháp luật. Yêu cầu các hộ nuôi chó, nuôi mèo cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký và tiêm phòng vắc xin Dại; chấp hành việc xích, nhốt chó, khi cho chó ra đường, nơi công cộng phải có người dắt và đeo rọ mõm theo đúng quy định.

- Triển khai tổ chức thực hiện tiêm phòng đại trà vắc xin Dại cho đàn chó, mèo trước mùa phát dịch, đảm bảo yêu cầu phòng, chống bệnh Dại.

- Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin Dại theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục triển khai xây dựng các quận thành vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Dại; các quận chưa được chứng nhận vùng an toàn bệnh Dại phải xây dựng kế hoạch, lộ trình đảm bảo đủ các điều kiện để được chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh Dại trong giai đoạn 2020-2021.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan triển khai công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, đặc biệt trong công tác xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Dại.

3. Sở Tài Chính

Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã định mức kinh phí triển khai bắt giữ và xử lý chó thả rông và phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp chung, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố theo quy định ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các sở, ngành: CT, YT, KH&ĐT, CATP, Cục QLTT TP Hà Nội;
- Đài PT&TH, các báo: HNM, KT&ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP, KT, KGVX, TKBT, NC;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu