Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHÓ NUÔI VÀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI Ở ĐỘNG VẬT

Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho bệnh dại phát triển, mầm bệnh lây truyền bệnh dại cho người chủ yếu là từ chó nuôi. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác quản lý chó nuôi bị buông lỏng, nhiều xã không thống kê được đàn chó, không có danh sách hộ nuôi chó; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống bệnh dại và xử lý các vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, về tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo của chính quyền cơ sở thực hiện chưa nghiêm, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó ở nhiều huyện chưa đạt so với quy định. Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã ghi nhận 3.027 người phải đi tiêm phòng điều trị phơi nhiễm với bệnh dại, trong đó có 05 người tử vong do lên cơn dại (Mai Sơn 01, Thuận Châu 01, Yên Châu 01, Mường La 01 và Sông Mã 01), các trường hợp tử vong đều do bị chó cắn và không được điều trị dự phòng bằng vắc xin, huyết thanh kháng dại.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh dại, giảm tình trạng chó thả rông cắn người, giảm số người tử vong vì bệnh dại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1.1. Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng trong cộng đồng dân cư về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại; nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó, mèo với cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh dại tại cộng đồng và quản lý chó nuôi.

1.2. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình để triển khai công tác tiêm phòng vắc xin dại triệt để trên đàn chó. Yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó nuôi, chấp hành việc xích, nhốt và tiêm phòng vắc xin dại cho chó nuôi theo đúng quy định. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó nuôi, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định .

1.3. Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin dại được quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về phòng, chống bệnh dại và quản lý chó nuôi.

1.4. Chủ tịch UBND các huyện,thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại và quản lý chó nuôi; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dại và quản lý chó nuôi bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương; đưa kết quả công tác phòng, chống bệnh dại làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng của địa phương như: công nhận gia đình văn hóa, bình xét cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ công tác của năm và kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định.

1.5. Thường xuyên tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống bệnh dại và quản lý chó nuôi trên địa bàn; kịp thời báo cáo, đề xuất với tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đế xem xét, giải quyết.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2.1. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện công tác thông tin và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại ở người và động vật trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và các hình thức tuyên truyền phù hợp.

2.2. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm nhanh chóng kiểm soát và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh. Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh dại tại các địa phương; tổ chức chủ động giám sát lưu hành mầm bệnh dại để cảnh báo cho nhân dân và cộng đồng; cung ứng đầy đủ vắc-xin cho các địa phương thực hiện tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi và phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục thực hiện chia sẻ thông tin theo Thông tư Liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Y tế hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.

2.3. Giúp UBND tỉnh tổng hợp, đánh giá công tác phòng, chống bệnh dại và quản lý chó nuôi; tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh theo quy chế làm việc.

3. Sở Y tế

Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Y tế hướng dẫn phối hợp phòng, chống bênh lây truyền từ động vật sang người; chia sẻ thông tin về bệnh dại; phối hợp với các địa phương trong công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ca bệnh dại ở động vật; hướng dẫn xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị chó cắn; nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng các phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc (bao gồm cả thuốc đông y, bài thuốc cổ truyền, gia truyền) chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh dại hoặc người bị chó, mèo cắn.

4. Sở Tài chính: Đề xuất, bố trí nguồn ngân sách cho hoạt động phòng chống bệnh dại hàng năm.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống bệnh dại. Chú trọng tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa; phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức biểu dương các điển hình tiên tiến; kịp thời phát hiện, phê bình các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân có thái độ chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bệnh dại.

6. Sơ Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế xây dựng các nội dung truyền thông và chỉ đạo truyền thông về công tác phòng, chống bệnh dại trong các trường học.

7. Các Sở, Ban, ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nội dung về công tác phòng, chống bệnh dại.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Chỉ đạo, phối hợp tham gia triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dại; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ, quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Lưu; VT, Phú 25b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng