Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI Ở ĐỘNG VẬT

Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình bệnh Dại có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây, cụ thể: Trong năm 2018, cả nước có 103 người tử vong vì bệnh Dại, 4 tháng đầu năm 2019, cả nước có 16 người tử vong vì bệnh Dại và 107.765 người phơi nhiễm phải đi tiêm vắc xin phòng bệnh Dại.

Ởtỉnh ta, từ đầu năm đến nay chưa có người chết do bệnh Dại. Tuy nhiên, tình trạng nuôi chó thả rông còn xảy ra phổ biến; các địa phương chưa có đội chuyên trách để bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh Dại; một số hành vi vi phạm trong quản lý chó nuôi chưa được xử lý nghiêm theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; kết quả tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo 6 tháng đầu năm 2019còn rất thấp (đạt 51,85% kế hoạch)… tiềm ẩn nguy cơ bệnh Dại phát triển trong cộng đồng.

Để chủ động phòng, chống bệnhDại ở đàn chó, mèo có hiệu quả, thực hiện Chỉ thị số 3402/CT-BNN-TYngày 16/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh Dại ở động vật theo đúng quy định của Luật Thú y và tinh thầnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/2/2017 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế, tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 – 2021 và Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh Dại ở người và động vật.

- Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát thống kê chính xác số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình; thống kê số chó, mèo còn chưa được tiêm phòng vắc xin Dại, khẩn trương tiêm phòng bổ sung bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định.Tăng cường, củng cố, nâng cao chất lượng công tác giám sát và báo cáo dịch bệnh Dại tại cơ sở, bảo đảm giám sát tới từng hộ chăn nuôi;yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó nuôi, tiêm phòng vắc xin phòng Dại cho chó, chấp hành việc xích, nhốt; khi cho chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Dại; biện pháp phòng, chống bệnh Dại hiệu quả và các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh Dại. Nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó với cộng đồng; khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh Dại để kịp thời xử lý.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển, giết mổ chó, mèo, nhất là chó, mèo nhập về các địa phương, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh Dại theo quy định.

- Khuyến khích thành lập các đội xử lý chó thả rông, nhất là ở các khu vực thành thị.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở ngành, địa phương liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung kế hoạch phòng chống bệnh Dại giai đoạn 2017 – 2021 phù hợp với tình hình thực tế.

- Cử các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó mèo và công tác phòng chống bệnh Dại ở các địa phương,đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp chỉ đạophòng chống bệnh Dại.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng vắc xin Dại cho hệ thống thú y cơ sở; tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng và các phát sinh trong quá trình tiêm phòng vắc xin Dại tại cơ sở theo quy định;

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch, để đáp ứng đủ yêu cầu trong mọi tình huống dịch bệnh xảy ra.

- Phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh; kiểm tra, xác minh, xử lý triệt để dịch bệnh khi phát hiện có chó mèo nghi mắc bệnh Dại.

- Chủ động phối hợp với Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và các cơ quan liên quan để thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Dại ở động vật.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị của các Sở, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

4. Sở Y tế: Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp giữa cơ quan thú y và y tế trong phòng, chống bệnh dại được ban hành theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế; chia sẻ thông tin về bệnh Dại, phối hợp với các địa phương trong công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ca bệnh Dại ở động vật, hướng dẫn xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị chó cắn; nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng các phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc (bao gồm cả thuốc đông y, bài thuốc cổ truyền, gia truyền) chưa được phép lưu hành để khám, điều trị cho người bị bệnh Dại hoặc người bị chó, mèo cắn.

5. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường Quảng Bình: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc buôn bán, vận chuyển chó, mèo trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảngnh, Báo Quảng Bình:Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế đưa tin, tuyên truyền về bệnh Dại và các biện pháp phòng chống.

7. Các tổ chức chính trị xã hội có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn và các địa phương tích cực tham giatuyên truyền,thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Dại.

Yêu cầu Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công an tỉnh, Cục QLTT Quảng Bình;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn;
- Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, CVNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân