Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3402/CT-BNN-TY

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHÓ NUÔI VÀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI Ở ĐỘNG VẬT

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn địa phương, tình hình bệnh Dại có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây, cụ thể: Trong năm 2018, cả nước có 103 người tử vong vì bệnh Dại (tăng 29 trường hợp so với năm 2017) và có 521.831 người bị phơi nhiễm phải đi tiêm vắc xin phòng bệnh Dại (tăng 21.117 trường hợp so với năm 2017), trong đó 41% các trường hợp là do chó thả rông có biểu hiện ốm và lên cơn Dại cắn; Trong 4 tháng đầu năm 2019, cả nước có 16 người tử vong vì bệnh Dại và 170.765 người phơi nhiễm phải đi tiêm vắc xin Dại. Mặt khác, thời gian vừa qua tình trạng chó thả rông cắn người có chiều hướng gia tăng, đặc biệt có trường hợp người tử vong vì bị chó cắn, gây bức xúc cho dư luận và cộng đồng.

Nguyên nhân gia tăng tình trạng chó thả rông, chó cắn người là do: (1) Nhiều địa phương chưa có quy định cụ thể việc bắt giữ chó thả rông ở nơi công cộng thuộc địa bàn quản lý; (2) Chưa thành lập các đội chuyên trách để bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh Dại, có dấu hiệu mắc bệnh Dại; (3) Chưa áp dụng nghiêm các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; (4) Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bệnh Dại và việc áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, về tiêm phòng vắc xin Dại cho chó chưa được thực hiện nghiêm túc.

Nguyên nhân số người tử vong do bệnh Dại, số người phơi nhiễm phải đi tiêm phòng vắc xin Dại gia tăng là do: (1) 100% các trường hợp tử vong vì bệnh Dại là do chó bị bệnh cắn; (2) Các trường hợp tử vong đều không đi tiêm vắc xin điều trị dự phòng bệnh Dại sau khi bị chó cắn; (3) Việc sử dụng thuốc đông y để điều trị bệnh Dại vẫn còn, dẫn đến nhiều người bị tử vong do lên cơn Dại.

Để khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế nêu trên và đặc biệt để giảm thiểu tình trạng chó thả rông cắn người, giảm thiểu số người bị tử vong vì bệnh Dại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật theo đúng quy định của Luật thú y; tinh thần của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; trong đó cần chú trọng thực hiện những nội dung sau đây:

1. Rà soát, bổ sung, xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống bệnh Dại của địa phương. Kế hoạch cần bảo đảm có đủ các nguồn lực và kinh phí tổ chức thực hiện: Hỗ trợ vắc xin Dại tiêm phòng cho động vật trên địa bàn; tổ chức chủ động giám sát lưu hành mầm bệnh Dại để cảnh báo cộng đồng; Tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc xin Dại; yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó nuôi, tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, chấp hành việc xích, nhốt; khi cho chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó theo đúng quy định. Lập kế hoạch, khuyến khích thành lập và có cơ chế cho các đội xử lý chó thả rông, đặc biệt tại các khu vực thành thị.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp chủ động phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, mạng lưới thú y cơ sở tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó nuôi, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức tháng cao điểm tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót đối tượng phải tiêm phòng.

3. Chỉ đạo các đơn vị triển khai các chiến dịch truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh Dại tại cộng đồng và quản lý chó nuôi.

4. Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm phòng vắc xin dại được quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về phòng, chống bệnh Dại và quản lý chó nuôi.

5. Chỉ đạo, rà soát và tổ chức xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Dại, đặc biệt tại những khu du lịch, khu vực thành phố, thị xã, khu đông dân cư.

6. Thành lập các Đoàn công tác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp làm trưởng đoàn phối hợp với các đơn vị chuyên môn như thú y, y tế đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại tại cơ sở và điều tra các trường hợp chó Dại cắn gây thương vong trên người.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên. Trong quá trình chỉ đạo, nếu có vướng mắc, đề nghị thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế; các đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở NN&PTNT, CCTY/CCCN&TY các tỉnh, TP;
- Cục Thú y, các đơn vị thuộc Cục;
- Các cơ quan truyền thông;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến