Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6123/BCT-XNK
V/v cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của EU trong Hiệp định EVFTA

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Công Thương nhận được Thư số ARES(2020) 2010311 ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Phái đoàn EU tại Việt Nam chuyển tiếp công thư số Ares(2020) 1982973 ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban châu Âu (EC) thông báo về việc EU áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX nhằm triển khai quy định tại Điều 15, Nghị định thư 1 về Quy tắc xuất xứ hàng hóa và phương thức hợp tác quản lý hành chính của Hiệp định EVFTA (sau đây gọi là Nghị định thư 1).

Ngày 09 tháng 4 năm 2020, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có công văn số 0360/XNK-XXHH gửi Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính thông báo công thư số Ares(2020) 1982973 nêu trên của EC và cơ chế chứng nhận xuất xứ mà EU áp dụng trong Hiệp định EVFTA, đề nghị Tổng cục Hải quan nghiên cứu, triển khai. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính có công văn 5066/TCHQ-GSQL đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn việc triển khai chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu từ EU đã thông báo tại công văn số 0360/XNK-XXHH ngày 09 tháng 4 năm 2020 dẫn trên.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Tài chính như sau:

Theo thông báo chính thức của EC tại công thư số Ares(2020) 1982973 (đã gửi đính kèm công văn số 0360/XNK-XXHH và gửi lại theo công văn này với bản dịch không chính thức), EU sẽ áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ theo quy định tại khoản 1(c), Điều 15, Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA, cụ thể là tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX (Registered Exporter System). Quy định này được hướng dẫn tại khoản 1 (c), Điều 19, Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA.

EU đồng thời thông báo không áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ được quy định tại khoản 1 (a) và khoản 1 (b), Điều 15, Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA (được hướng dẫn tại khoản 1 (a) và khoản 1 (b), Điều 19, Thông tư số 11/2020/TT-BCT).

Với thông báo này của EC, Việt Nam sẽ cho hưởng ưu đãi đối với lô hàng có xuất xứ từ EU trên cơ sở chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã số REX hoặc bởi bất kỳ nhà xuất khẩu nào chứng nhận cho lô hàng trị giá không quá 6.000 euro.

Thông tin về hệ thống REX của EU tại các đường dẫn sau:

- https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

- https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/registered_exporter_system_rex_-guidance_document_v1_en.pdf

Để tạo thuận lợi cho việc thực thi Hiệp định EVFTA (đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020), Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính, căn cứ thông báo tại công thư số Ares(2020) 1982973 của EC, chỉ đạo Tổng cục Hải quan sớm có hướng dẫn cho các cơ quan hải quan địa phương và doanh nghiệp về thủ tục nhập khẩu và chứng từ tự chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa nhập khẩu từ EU về Việt Nam để hưởng thuế quan ưu đãi theo Hiệp định EVFTA. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực thi Hiệp định, đề nghị Bộ Tài chính trao đổi bằng văn bản để Bộ Công Thương phối hợp nêu vấn đề tại cuộc họp của Ủy ban Hải quan thực thi EVFTA./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục H
i quan:
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Lưu: VT
, XNK (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN