Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 577/UBND-VX
Về kiến nghị kéo dài thi gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3 năm 2020 và điu chỉnh thi gian năm học 2019-2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19;

Trước tình hình diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh Covid-19, trong đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ và chưa có dấu hiệu ổn định trong thời gian ngắn sắp tới. Với tinh thần đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho học sinh luôn phải được đặt lên hàng đầu và nhằm giúp các địa phương, đơn vị, cơ sở giáo dục chủ động trong việc xây dựng triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021 của cả nước; giúp cho học sinh và phụ huynh an tâm, chủ động sắp xếp công việc, sinh hoạt, học tập của gia đình và cá nhân;

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các nội dung sau:

1. Chỉ đạo thống nhất trong cả nước về việc cho phép kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến hết tháng 3 năm 2020.

2. Điều chỉnh thời gian năm học 2019 - 2020, tiếp tục học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2020; dời kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đến cuối tháng 7 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- TT HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở GD&ĐT; Sở LĐ-TB&XH;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VNga).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong