×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 877/GDĐT-VP
Về ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên và tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc quản lí của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận/huyện;
- Các tổ chức khảo thí hoạt động trên địa bàn thành phố;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố;
- Các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục.

Căn cứ Công văn số 888/UBND-VX ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố do dịch bệnh Covid-19;

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp giao ban trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 16 tháng 3 năm 2020;

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên như: các kỳ thi, khảo sát chứng chỉ ngoại ngữ - tin học, các hoạt động giáo dục kỹ năng, ngoại khóa,...

Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận/huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục (các loại hình trường, trung tâm ngoại ngữ - tin học, dạy thêm - học thêm, giáo dục kĩ năng, tư vấn du học,...) thuộc quản lí của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian thực hiện các nội dung trên: từ nay đến khi Ủy ban nhân dân thành phố cho phép học sinh, học viên thành phố đi học trở lại./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các sở - ban ngành thành phố;
- Trung tâm Báo chí thành phố;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện;
- Ban Giám đốc, Trưởng các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VP (VT, TH).

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn