Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1420/UBND-VX
Về kéo dài thi gian ngh học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành ph do dịch bệnh COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Căn cứ Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh được xác định xếp vào nhóm có nguy cơ cao, phải tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1126/TTr-GDĐT-VP ngày 17 tháng 4 năm 2020 về đề xuất phương án cho học sinh đi học trở lại:

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Cho phép học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2020.

2. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020, thời gian tựu trường, khai giảng năm học 2020-2021./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các sở - ngành thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm