Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5643/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thời hạn TNTX, TXTN

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến vướng mắc về việc gia hạn thời hạn tạm nhập- tái xuất, tạm xuất- tái nhập theo phản ánh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp, trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 5765/BCT-XNK ngày 09/8/2019, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa để trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại thực hiện theo quy định tại Điều 122, Điều 134 Luật Thương mại;

- Thời hạn tạm nhập- tái xuất, tạm xuất- tái nhập và gia hạn thời hạn tạm nhập- tái xuất, tạm xuất- tái nhập đối với các trường hợp khác thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 41, khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và từ Điều 49 đến Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung từ khoản 22 đến khoản 29 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Thị Mai- Thứ trưởng BTC (để b/c);
- Bộ Công Thương (để p/h);
- Cục XNK- Bộ Công Thương (để p/h);
- Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội; (KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh, HN)
- Công ty TNHH Phát triển phần mềm Toshiba.
(Tầng 16 tòa VIT, 519 Kim Mã, Ba Đình, HN)
- Công ty CP Thiết bị công nghiệp Mai Dương;
(P1201B tòa Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội);
- Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng KSC Vina;
(Tầng 2 số 7 tổ 46 Trung Yên 6, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành