Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3724/GSQL-GQ3
V/v gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hình tượng Ô tô Việt Nam.
(đ/c: Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 04/CV-XNK ngày 01/11/2018 của Công ty TNHH Hình tượng Ô tô Việt Nam về việc xin gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 134 Luật Thương mại thì hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải được tái xuất khẩu trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại. Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất;

- Trường hợp Công ty không tái xuất các xe tạm nhập theo đúng thời hạn nêu trên mà sử dụng để trưng bày tại các showroom và đào tạo cho các đại lý thì phải thực hiện khai thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa tạm nhập theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP TCHQ (để biết);
- Lưu: VT, GQ3 (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha