Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5637/TCHQ-GSQL
V/v công khai thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1753/QĐ-BTC ngày 03/9/2019 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. TTHC quy định tại Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: 01 TTHC mới, 02 TTHC được thay thế.

Căn cứ quy định về công khai TTHC tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP); Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế công bố, niêm yết và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính; Quyết định số 1944/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế kiểm soát TTHC lĩnh vực hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chủ trì, phối hợp với Cục Giám sát quản lý về hải quan đăng tải công khai các TTHC được công bố tại Quyết định số 1753/QĐ-BTC ngày 03/9/2019 trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

- Công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố tại Quyết định số 1753/QĐ-BTC ngày 03/9/2019 theo các hình thức, cách thức quy định tại Điều 9, 10 Quy chế kiểm soát TTHC lĩnh vực hải quan (Quyết định số 1944/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2014);

- Chỉ đạo giải quyết TTHC theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ của Ngành và Quyết định số 1753/QĐ-BTC ngày 03/9/2019.

3. Cục Giám sát quản lý về Hải quan chủ trì:

- Phối hợp với Văn phòng Tổng cục cập nhật kịp thời các TTHC được công bố tại Quyết định số 1753/QĐ-BTC ngày 03/9/2019 vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC;

- Phối hợp với Văn phòng Tổng cục và các đơn vị liên quan kiểm soát việc thực hiện các TTHC được công bố tại Quyết định số 1753/QĐ-BTC ngày 03/9/2019;

- Đề xuất điều chỉnh kịp thời các TTHC khi có sự thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ Tài chính (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành