Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5596/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa thuê DNCX gia công

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1526/HQĐNa-TXNK ngày 04/8/2020 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc thu thuế sản phẩm đặt gia công tại doanh nghiệp chế xuất (DNCX) nhập khẩu trở lại nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn xử lý thuế đối với sản phẩm đặt gia công tại DNCX nhập khẩu trở lại nội địa tại điểm 2 công văn số 3018/TCHQ-TXNK ngày 11/5/2020 (đính kèm). Theo đó, trị giá tính thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC. Không tính vào trị giá hải quan sản phẩm sau gia công trị giá của vật tư, nguyên liệu mà doanh nghiệp nội địa đã đưa đi gia công tại DNCX theo hợp đồng gia công.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng