Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5549/UBND-KH&ĐT.
V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/6/2016 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và kế hoạch triển khai lộ trình đấu thầu qua mạng của các đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc Thành phố.

 

Ngày 29/6/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016. Để triển khai việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng và kế hoạch lộ trình thực hiện trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai kịp thời việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa nhằm triển khai công tác đấu thầu qua mạng theo đúng quy định.

2. Kế hoạch và lộ trình đấu thầu qua mạng: Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình tổng hợp kế hoạch thực hiện đấu thầu qua mạng của các các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các đơn vị thuộc Thành phố, hiện mới có một số cơ quan triển khai việc lập kế hoạch triển khai công tác đấu thầu qua mạng theo lộ trình, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về tác nghiệp đấu thầu qua mạng do Trung tâm hỗ trợ đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Còn một số cơ quan vẫn chưa thực sự chủ động, sẵn sàng trong việc triển khai thực hiện, chưa có báo cáo về kế hoạch triển khai lộ trình đấu thầu qua mạng của đơn vị mình gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại các văn bản: Số 349/UBND-KH&ĐT ngày 22/01/2016 về việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng, số 1936/UBND-KT ngày 04/4/2016 về việc thực hiện cung cấp thông tin và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Người đứng đầu các đơn vị thuộc Thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện theo kế hoạch và lộ trình đã đăng ký. Trường hợp chưa có báo cáo về kế hoạch triển khai lộ trình đấu thầu qua mạng của đơn vị mình trong năm 2016 cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương lập kế hoạch và triển khai tổ chức đấu thầu qua mạng đảm bảo chỉ tiêu, lộ trình theo đúng quy định. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện báo cáo kết quả với UBND Thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT Nguyễn Doãn Toản;
- CVP, PCVP Tr Việt Dũng, TH, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KT. SKHĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản