Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 493/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CÁC GÓI THẦU SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN ĐẤU THẦU QUA MẠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 33/TTr-SKHĐT ngày 01/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định các gói thầu sử dụng vốn nhà nước thực hiện đấu thầu qua mạng, cụ thể như sau:

- Gói thầu tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu nhỏ hơn 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

- Gói thầu mua sắm hàng hóa, kiểm toán, bảo hiểm có giá gói thầu nhỏ hơn 2 tỷ đồng (hai tỷ đồng) áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh; gói thầu xây lắp có giá gói thầu nhỏ hơn 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng) áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh.

Đối với các gói thầu có giá gói thầu lớn hơn hạn mức trên: Trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế căn cứ tình hình thực tế đề xuất thực hiện đấu thầu qua mạng đối với từng gói thầu cụ thể đảm bảo hoàn thành tỷ lệ theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thì khuyến khích áp dụng đấu thầu qua mạng.

Điều 2. Các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Các CV VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (Đ.60).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang