Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 349/UBND-KH&ĐT
V/v Triển khai lộ trình áp dụng đăng ký thông tin và đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã Sơn Tây;
- Các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố.

 

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 26/11/2013, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được Chính phủ ban hành ngày 26/6/2014, có hiệu lực thi hành ngày 15/8/2014 tại điểm 2 Điều 84 có quy định việc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thực hiện theo lộ trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

Ngày 8/9/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, trong đó, Điều 37 Thông tư quy định như sau:

1. Lộ trình đăng ký thông tin nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

Bắt đầu từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

2. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (cơ quan, đơn vị đã thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng từ 01/7/2014 trở về trước) chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc phải tổ chức đấu thầu qua mạng theo lộ trình như sau:

- Năm 2016, tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 20% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 02 gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

- Năm 2017, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

- Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

Căn cứ tình hình thực tế của giai đoạn 2016 - 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành đánh giá tình hình áp dụng đấu thầu qua mạng để điều chỉnh tỷ lệ áp dụng cho giai đoạn tiếp theo.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố thực hiện đúng lộ trình áp dụng quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kể từ ngày 01/01/2016; Chịu trách nhiệm xác định tỷ lệ lộ trình áp dụng thực hiện đấu thầu qua mạng khi phân chia gói thầu, lập kế hoạch đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thanh tra, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) việc thực hiện. Trường hợp phát hiện các đơn vị không thực hiện đúng theo lộ trình áp dụng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố để xem xét, xử lý; Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu tập huấn đấu thầu qua mạng của các đơn vị trên địa bàn Thành phố, làm việc với Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức tập huấn trong quý I năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&ĐT;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND TP;
- VP UBND TP: CVP, các Phó CVP UBNDTP, các phòng CV
- Lưu: VT, SKH&ĐT(Tn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu