Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 548/TCT-KK
V/v: kê khai khấu trừ thuế GTGT của dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 7743/CT-TTKT2 ngày 03/10/2019 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của Dự án Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2, Tổng cục có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

“1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”;

- Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp:

“1. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.”

- Căn cứ Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

... Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Nếu số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.”

- Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTCkhoản 3c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

... Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà đển hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

... Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế”.

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ do Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cung cấp, việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của dự án đầu tư được thực hiện như sau:

Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai (MST 5900288566), có trụ sở chính tại Gia Lai, được UBND tỉnh Bình Thuận ký Quyết định chủ trương đầu tư số 1820/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2 tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai trực tiếp quản lý, thực hiện dự án và đã kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án với Cục thuế tỉnh Gia Lai.

Công ty đã thành lập Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai - Chi nhánh TTC Bình Thuận theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 5900288566-001 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/12/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/8/2019, được Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cấp mã số thuế 5900288566-001 ngày 09/12/2018. Chi nhánh TTC Bình Thuận đã đăng ký kê khai, nộp thuế với Cục thuế tỉnh Bình Thuận, Chi Nhánh TTC Bình Thuận hạch toán phụ thuộc. Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2 bắt đầu hoạt động phát sinh doanh thu từ quý 2/2019.

Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã kết chuyển bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Gia Lai, số thuế GTGT còn được khấu trừ của dự án đầu tư để bàn giao cho Chi nhánh thực hiện kê khai, khấu trừ theo quy định với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh.

Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến số thuế GTGT còn được khấu trừ phát sinh của dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2 để bàn giao cho Chi nhánh và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ, chứng từ bàn giao.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTg Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Dự toán, Vụ PC, Vụ CS (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Gia Lai (để thực hiện);
- Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai (để thực hiện);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà