Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/TCT-TTKT
V/v khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Trường Thịnh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2811/CVTT-2019 ngày 28/11/2019 của Công ty TNHH Trường Thịnh đề nghị hướng dẫn vướng mắc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn bỏ sót. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

- Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

- Khoản Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

- Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ khai thuế,

Tổng cục Thuế đã có các công văn số 414/TCT-KK ngày 30/01/2018 và công văn số 2781/TCT-KK ngày 13/7/2018 hướng dẫn về khai bổ sung đối với hóa đơn bị bỏ sót (bản chụp công văn đính kèm).

Đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung các công văn trên và liên hệ với Cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Trường Thịnh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTg Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Vụ: PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TTKT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TRA KIỂM TRA THUẾ
Phạm Ngọc Lai