Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1984/TCT-KK
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH sinh hóa Minh Dương Việt Nam

Trả lời công văn 09/3/2020 của Công ty TNHH sinh hóa Minh Dương Việt Nam (mã số thuế 4101017889; trụ sở chính tại tỉnh Bình Định) về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được khấu trừ và hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cục Thuế tỉnh Bình Định đã có Công văn số 1748/CT-TTHT ngày 27/9/2019 trả lời Công ty TNHH sinh hóa Minh Dương Việt Nam về chính sách thuế.

Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Định nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH sinh hóa Minh Dương Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Bình Định;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà