Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/GSQL-TH
V/v hồ sơ đề nghị công nhận đủ Điều kiện làm đại lý hải quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH giao nhận Expolanka (Việt Nam).
(Đ/c: Lầu 12, Số 107-109-111, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 06, quận 3,
TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 240218/EFL-HQ ngày 24/02/2018 của Công ty TNHH giao nhận Expolanka (Việt Nam) đề nghị công nhận đủ Điều kiện làm đại lý hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 về Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan, đề nghị Công ty cung cấp bổ sung các thông tin sau:

(1). Về hệ thống, thiết bị (máy tính) phục vụ khai báo hải quan.

(2). Về phương thức kết nối mạng.

(3). Phần mềm phục vụ khai báo hải quan điện tử.

(4). Chữ ký số.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.TH (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha