Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1760/GSQL-TH
V/v hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan.

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Thiên Vương.
(Đ/c: Số 6, ngõ 297, ngách 105 đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/2018/TV ngày 01/6/2018 của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Thiên Vương đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Qua kiểm tra trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty chưa có ngành nghề kinh doanh đáp ứng quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 về điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan.

2. Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty chưa đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty có nhu cầu công nhận đại lý làm thủ tục hải quan, đề nghị Công ty bổ sung các điều kiện theo quy định tại Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 và hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính. Trong đó, tại công văn đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan, đề nghị Công ty báo cáo cụ thể điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện thực hiện khai hải quan điện tử.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn