Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5366/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa;
(Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)
- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 148/2020/CV-TTCBH ngày 03/06/2020 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa về vướng mắc chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng máy kéo nhập khẩu không nhập kèm máy công tác phục vụ nông nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT- BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì “máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính thì:

“1. Các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo quy định tại... thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

n) Máy kéo sử dụng trong nông nghiệp: Máy kéo liên hợp với cày, bừa, phay, rạch hàng, gieo, phun thuốc bảo vệ thực vật, san phẳng đồng ruộng.”

Theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính: “Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố xác nhận các máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, điểm 1 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và điểm 1 công văn này theo nguyên tắc: Máy, thiết bị và linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế”.

Căn cứ các quy định và văn bản nêu trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Giao Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan, tài liệu, chứng từ có liên quan... đối với mặt hàng được khai báo là máy kéo nhập khẩu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa. Nếu mặt hàng nhập khẩu có model, thông số kỹ thuật, chức năng chi tiết trùng khớp với danh mục các loại máy kéo được xác nhận là máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nêu tại các công văn số 2615/SNN-CCQLCL ngày 26/10/2018 và công văn số 2064/SNN-PTNT ngày 02/6/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, công văn số 398/KTHT-CĐ ngày 10/6/2020 của Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đối với các trường hợp nhập khẩu hàng hóa không có văn bản của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn được phân cấp xác nhận), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố xác nhận là máy chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo từng model, tiêu chí kỹ thuật cụ thể thì không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Công văn này thay thế công văn số 2005/TCHQ-TXNK ngày 27/3/2020 trả lời Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để phối hợp);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng