Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5343/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi thuế TNDN, thuế TNCN đối với KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 5529/BTC-CST ngày 14 tháng 5 năm 2018 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với dự án đầu tư tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 5529/BTC-CST nêu trên. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp