Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tập đoàn dịch vụ Toàn Cầu
(Đ/c: 178 Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được các Đơn đề nghị xác định trước mã số số 1401/JS-1 và 1401/JS-2 ngày 14/01/2020 của Công ty TNHH Tập đoàn dịch vụ Toàn Cầu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết b điểm 5 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/06/2018 quy định:

“Tổng cục Hải quan có văn bản từ chối xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan gửi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp sau:

a) Không đủ điều kiện, hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;

b) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đang chờ kết quả xử lý của cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm:

b.1) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan, thuộc vụ việc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về việc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra;

b.2) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số đã được Tổng cục Hải quan tiếp nhận và chờ kết quả xử lý.

c) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số đã có văn bản hướng dẫn về mã số của cơ quan quản lý nhà nước.”

Theo quy định trên hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định tại tiết b do hàng hóa đề nghị xác định trước mã số đang chờ kết quả xử lý của cơ quan quản lý nhà nước (tại điểm 16.a “Các thông tin khác về hàng hóa” Mục C).

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ xác định trước mã số. Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số, đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Tập đoàn dịch vụ Toàn Cầu biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương