Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5237/BTNMT-VP
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-CP phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN&MT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Vụ: Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ;
- Các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường;
- Các Cục: Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Quản lý tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Đo đạc và Bản đồ Việt Nam;
- Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản.

 

I. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-CP

Thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị quyết) (Tải toàn văn nội dung Nghị quyết tại trang www.thutuchanhchinh.vn, mục Văn bản của Chính phủ), Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị theo chức năng và nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Về xây dựng dự thảo văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC, Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo xây dựng các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC theo đúng Phương án đơn giản hóa đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết. Phân công và thời hạn cụ thể như sau:

1.1. Tổng cục Quản lý đất đai

Trước ngày 26 tháng 01 năm 2011, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại:

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính

để thực hiện nội dung đơn giản hóa TTHC nêu tại tiết 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 41 và tiết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 mục I Phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

1.2. Tổng cục Môi trường

a) Trước ngày 26 tháng 01 năm 2011, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại:

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để thực hiện nội dung đơn giản hóa TTHC nêu tại tiết 2, 7, 8, 9, 13, 14 mục III Phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

b) Trước ngày 26 tháng 01 năm 2011, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan tại Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường để thực hiện nội dung đơn giản hóa TTHC nêu tại tiết 2, 7, 8, 9, 13, 14 mục III Phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

c) Trước ngày 26 tháng 01 năm 2011, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại để thực hiện nội dung đơn giản hóa TTHC nêu tại tiết 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 mục III Phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

1.3. Cục Quản lý tài nguyên nước

a) Trước ngày 26 tháng 01 năm 2011, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước để thực hiện nội dung đơn giản hóa TTHC nêu tại tiết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mục IV Phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

b) Trước ngày 26 tháng 01 năm 2011, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan tại Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mục IV Phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

c) Trước ngày 26 tháng 01 năm 2011, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan tại Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về việc cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 7, 8, 15, 16, 17, 18 mục IV Phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

1.4. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản

a) Trước ngày 26 tháng 01 năm 2011, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mục II Phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

b) Trước ngày 26 tháng 01 năm 2011, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan tại:

- Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

- Quyết định số 02/2006/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tài liệu và thủ tục công nhận chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản rắn được ban hành kèm theo để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Mục II Phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

c) Trước ngày 26 tháng 01 năm 201, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan tại:

- Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định về phân cấp trữ lượng, tài nguyên khoáng sản rắn;

- Quyết định số 02/2006/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tài liệu và thủ tục công nhận chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản rắn được;

- Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản;

- Quyết định số 34/2002/QĐ-BCN ngày 28 tháng 8 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành “Quy định về giao nộp báo cáo địa chất và cung cấp tài liệu địa chất và khoáng sản”;

- Quyết định số 1456/QĐ-ĐCKS ngày 04 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy chế “Đóng cửa mỏ các khoáng sản rắn”;

- Quyết định số 1136 QĐ-ĐCKS ngày 30 tháng 7 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định nội dung, thủ tục xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài

để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24 mục II Phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

1.5. Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

a) Trước ngày 26 tháng 01 năm 2011, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại Nghị định số 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 mục V Phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

b) Trước ngày 26 tháng 01 năm 2011, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan tại Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 mục V Phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

c) Trước ngày 26 tháng 01 năm 2011, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan tại:

+ Thông tư số 11/2006/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ;

+ Thông tư số 12/2010/TT-BTNMT ngày 26 ngày 7 tháng 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto;

+ Quyết định số 614/QĐ/KTTV ngày 06 ngày 09 năm 1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn ban hành quy chế Giao nộp, lưu trữ, bảo quản, khai thác tư liệu khí tượng thuỷ văn;

+ Quyết định số 136/QĐ/KTTV ngày 12 tháng 3 năm 1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn ban hành Quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thuỷ văn

để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mục V Phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

1.6. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

a) Trước ngày 26 tháng 01 năm 2011, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 5, 8 mục VI phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

b) Trước ngày 26 tháng 01 năm 2011, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan tại Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 5, 8 mục VI Phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

c) Trước ngày 26 tháng 01 năm 2011, hoàn thành và trình Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan tại Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 mục VI phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết.

2. Theo phân công trách và thời hạn xây dựng các văn bản nêu trên, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng văn bản; gửi Văn phòng Bộ (qua Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) và Vụ Pháp chế để tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ.

3. Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-CP nêu trên, Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị đề xuất xây dựng chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 trình Bộ trưởng phê duyệt; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan rà soát, thẩm định nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ các quy định về TTHC của các đơn vị trực thuộc Bộ nêu trên theo nguyên tắc một văn bản sửa nhiều văn bản và thực hiện trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Chương VIII Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 10 tháng 3 năm 2011.

4. Giao Văn phòng Bộ kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện và tổng hợp vướng mắc của các đơn vị để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tháo gỡ trong quá trình thực thi các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết; chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan (đối với các nội dung phức tạp hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau) và trình Lãnh đạo Bộ kết quả thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC.

5. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm thực thi nghiêm túc các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình đã được các cơ quan có thẩm quyền thông qua.

II. Về triển khai các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian tới

1. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngoài các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 56/NQ-CP nêu trên, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường; các Cục: Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Quản lý tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

1.1. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động đối với các quy định về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ tại Công văn số 4348/BTNMT-VP ngày 26 tháng 10 năm 2010.

1.2. Phối hợp với Văn phòng Bộ tiếp tục công bố và cập nhật bổ sung các thủ tục hành chính còn thiếu, mới ban hành, sửa đổi, bổ sung vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

1.3. Tổ chức kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của đầu mối tiếp nhận, giải đáp chính sách, pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

2. Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) chủ động triển khai các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chức năng và nhiệm vụ được giao; trong tháng 01 năm 2011 tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan chủ trì soạn thảo điền biểu mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ TTHC đối với những TTHC được quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ cân đối bố trí bổ sung kinh phí triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-CP nêu trên nhằm thực hiện giai đoạn thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC và triển khai các nhiệm vụ kiếm soát thủ tục hành chính của Bộ bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ yêu cầu các đơn vị quán triệt, nghiêm túc tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Đức