Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4818/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Bất động sản Việt Nhật.
(Tầng 3, Trung tâm thương mại Big C Thăng Long, số 222 Trần Duy Hưng, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 31052016/CV-VN ngày 31/5/2016 của Công ty cổ phần bất động sản Việt - Nhật về hoàn thuế GTGT dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3b Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới.

Do công văn hỏi của Công ty CP bất động sản Việt Nhật không nêu thông tin về việc các dự án tại các tỉnh, thành phố bắt đầu đầu tư và hoàn thành, thời gian nào đã đi vào hoạt động, đã phát sinh doanh thu chưa; nên về nguyên tắc trường hợp các dự án đã đi vào hoạt động và có doanh thu thì Công ty tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn để bàn giao cho Chi nhánh để thực hiện kê khai, khấu trừ và đề nghị hoàn thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Bất động sản Việt Nhật được biết và liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).10

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân