Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 438/CHHVN-VTDVHH
V/v Triển khai phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Cảng vụ hàng hải;
- Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam;
- Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải;
- Hiệp hội cảng biển Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam;
- Các doanh nghiệp khai thác cảng biển;
- Các doanh nghiệp vận tải biển;
- Các tổ chức cung ứng thuyền viên.

Thực hiện Văn bản số 843/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông vận tải về thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị như sau:

1. Các doanh nghiệp cảng biển, vận tải biển và dịch vụ hàng hải chủ động cùng với cảng vụ hàng hải, cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng và hãng tàu, doanh nghiệp vận tải biển, đại lý hàng hải, doanh nghiệp lữ hành thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng dịch Quốc gia và Ban chỉ đạo các cấp địa phương tại khu vực cảng biển triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ bảo đảm thuận lợi cho hoạt động của phương tiện vận tải tại cảng biển và phòng, chống dịch bảo vệ sức khỏe, tính mạng của công nhân viên chức và nhân dân, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch bệnh gây ra.

2. Doanh nghiệp khai thác cảng biển lập phương án tăng cường kiểm soát tàu biển và phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào cảng biển (đặc biệt là tàu khách du lịch biển) để cập nhật kịp thời thông tin kế hoạch tàu đến cảng và kế hoạch tàu điều động hàng ngày và dự kiến kế hoạch đến cảng (nếu có) trên trang điện tử (nếu có) để các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời nắm bắt thông tin; bố trí trực 24/7 để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin và báo cáo cho các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý theo quy định về dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời thông tin về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức hàng hải quốc tế, gồm: (1) Các tàu đến cảng mà đã từng ghé các cảng tại Trung Quốc và các vùng có dịch khác trong vòng 14 ngày kể từ thời gian xảy ra dịch (ngày 23 tháng 1 năm 2020); hoặc (2) Các tàu thuyền đến cảng có thuyền viên/hành khách đã đến từ Trung Quốc và các vùng có dịch khác trong trong 14 ngày kể từ thời gian xảy ra dịch từ ngày 23 tháng 1 năm 2020.

- Đối với hành khách du lịch bằng đường biển: doanh nghiệp khai thác cảng chủ động làm việc với đại lý và doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch và để phối hợp với cơ quan biên phòng và kiểm dịch y tế đối với tàu đến và dự kiến đến cảng thực hiện khai báo đầy đủ thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe thuyền viên và hành khách (Bản khai an ninh tàu biển, Giấy khai y tế hàng hải);

- Đối với thuyền viên: doanh nghiệp khai thác cảng phối hợp với cơ quan biên phòng, chủ tàu, đại lý hàng hải và tổ chức cung ứng thuyền viên kiểm soát việc thay thế thuyền viên tại cảng đối với tàu thuyền đến, rời cảng để chủ động hướng dẫn phù hợp theo quy định về kiểm dịch y tế đối với thuyền viên xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh.

3. Các Hiệp hội chuyên ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến các doanh nghiệp hội viên để chủ động thực hiện theo các văn bản nêu trên (Phụ lục kèm theo) và khuyến nghị doanh nghiệp chủ tàu, cảng biển, đại lý hàng hải chủ động tham khảo Hướng dẫn của Tổ chức hàng hải Quốc tế tại Thông tri số 4204 ngày 31/1/2020 về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra như sau:

- Hiệp hội sức khỏe hàng hải quốc tế (IMHA) tư vấn cho các công ty vận chuyển về loại coronavirus mới (2019-nCoV);

- Hướng dẫn Phòng ngừa của cơ quan Phòng vệ bờ biển của Mỹ (USCG) đối với vi rút Corona;

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo đối với về du lịch quốc tế và sức khỏe. Thông tin này thường xuyên được WHO xem xét và cập nhật và có thể tìm thấy tại trang tin điện tử tại địa chỉ sau: www.who.int/ith/updates; https://news.un.org/en/story/2020/01/1056031; hoặc: https://www/who.int/ith/other_health_risks/en/; hoặc các ấn phẩm Quy định y tế quốc tế Hướng dẫn của WHO về vệ sinh tàu biển Hướng dẫn y tế quốc tế cho tàu.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, kịp thời cập nhật tổng hợp thông tin liên quan và các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra để kịp thời báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam xem xét giải quyết.

Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các Cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn;
- Công ty TTĐT Hàng hải;
- Các Tổng cty BĐAT hàng hải;
- Thành viên BCĐ;
- Các Phòng: PC, ATANHH, HTQT;
- Văn phòng Cục (đăng website);
- Lưu: VT, VTDVHH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Hồng Giang

 

PHỤ LỤC.

DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐÃ BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo văn bản số: 438/CHHVN-VTDVHH ngày 07/2/2020)

1. Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/1/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

2. Văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải

- Văn bản số 843/BGTVT-CYT ngày 03/02/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

- Quyết định số 113/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

- Công điện số 02/CĐ-BGTVT ngày 26/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

3. Văn bản chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam

- Quyết định số 152/QĐ-CHHVN ngày 3/2/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo của Cục HHVN trong việc kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

- Công điện số 355/CĐ-CHHVN ngày 30/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Công điện số 356/CĐ-CHHVN ngày 30/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.