Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG,
CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG
HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA
VI RÚT CORONA GÂY RA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2676/CV-BCĐQG
V/v triển khai công tác KCB an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các Bộ, ngành.

Trong thời gian qua, việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam đã đạt được kết quả rất tích cực, về cơ bản dịch bệnh đã được kiểm soát. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 8/5/2020 “đồng ý cho các cơ sở khám chữa bệnh trở lại hoạt động bình thường”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa bảo đảm an toàn việc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai những công việc sau:

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19 chặt chẽ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Duy trì việc đo thân nhiệt, sàng lọc, phân luồng, tầm soát triệu chứng viêm đường hô hấp; sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đối với người bệnh, người nhà người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Hướng dẫn, kiểm tra người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện khai báo y tế điện tử.

3. Dỡ bỏ giãn cách tại khu vực chờ khám và các khu vực chờ khác.

4. Tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện phẫu thuật theo kế hoạch và triển khai các kỹ thuật thường quy.

5. Tạm ngừng việc kê đơn thuốc theo hướng dẫn tại các công văn số 1386/CV-BCĐQG Ban Chỉ đạo Quốc gia ngày 19/3/2020 (về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử) và Công văn số 1445/BYT-KCB của Bộ Y tế ngày 20/3/2020 (về việc kê đơn thuốc, dự trữ thuốc điều trị trong thời gian phòng chống dịch COVID-19); thực hiện việc kê đơn thuốc cho người bệnh theo các quy định hiện hành.

6. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin, cải tiến quy trình khám bệnh như đăng ký hẹn khám trước, thanh toán trực tuyến...để giảm tập trung đông người chờ khám và thanh toán viện phí.

Tùy theo hoàn cảnh dịch bệnh cụ thể hoặc điều kiện đặc thù của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động quyết định áp dụng lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đề nghị Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ, ngành triển khai; nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo Quốc gia để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VP: TƯ Đảng, VPCP, VPQH;
- Thành viên BCĐ QG về PCD COVID-19;
- Ban BVCSSKCB TW;
- Các Vụ, Cục: DP, KCB, HTQT, TT-KT;
- Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, TP;
- Sở Y tế các tỉnh/TP, Y tế các Bộ, ngành, BV trực thuộc Bộ Y tế, BV trực thuộc trường đại học (để thực hiện);
- Lưu: VT, KCB.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Nguyễn Trường Sơn
Thứ trưởng Bộ Y tế