Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 355/CĐ-CHHVN

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM điện:

- Các Cảng vụ hàng hải;

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút Corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần, hoặc nước bọt.

Triển khai Công điện số 02/CĐ-BGTVT ngày 26/01/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; tiếp theo ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ngày 24/01/2020, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Giám đốc các Cảng vụ hàng hải phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm dịch y tế để kiểm soát dịch lây nhiễm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại các vùng nước cảng biển do đơn vị phụ trách; Tổ chức kiểm soát chặt chẽ thuyền viên, hành khách tại các cửa khẩu và khu vực cảng biển thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho, khó thở), cần phối hợp với cơ quan kiểm dịch y tế tổ chức cách ly, quản lý kịp thời; có các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch.

2. Lãnh đạo các cảng vụ hàng hải cần có giải pháp bảo vệ công chức, viên chức làm thủ tục, công chức, viên chức kiểm tra khi tiếp xúc với thuyền viên, hành khách, đại lý, nhất là tàu đến từ vùng có dịch.

3. Tổ chức tuyên truyền, thông tin, hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị và thuyền viên, hành khách tại khu vực quản lý về dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng;
- Các phòng tham mưu;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, PC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang