Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/UBDT-CSDT
V/v kiểm tra, rà soát thông tin đơn vị hành chính cấp xã vùng khó khăn theo Quyết định 1010/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:………………………………………..

Thực hiện Quyết định 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn; ngày 18/9/2018 Ủy ban Dân tộc đã ban hành văn bản số 1091/UBDT-CSDT về việc rà soát cung cấp thông tin đơn vị hành chính cấp xã vùng khó khăn. Đến nay, Ủy ban Dân tộc đã nhận được văn bản của địa phương và đã ban hành Thông báo số 31/TB-UBDT ngày 25/3/2019 về danh mục đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn, đợt 1, gồm 39 tỉnh, với tổng số 2.918 xã thuộc 325 huyện. Tuy nhiên, tại danh sách đã công bố của tỉnh vẫn còn một số xã khu vực II đạt chuẩn nông thôn mới. Do vậy, Ủy ban Dân tộc đề nghị UBND tỉnh tổ chức rà soát lại, đưa các xã khu vực II đã có Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 31/12/2018 ra khỏi danh sách vùng khó khăn.

Ủy ban Dân tộc đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện và gửi danh sách xã thuộc vùng khó khăn về Ủy ban Dân tộc trước ngày 15/5/2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố trên cổng thông tin điện tử./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (đẻ b/c);
- Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước, Nghệ An;
- Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, CSDT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN

TT

UBND TỈNH, TP

BAN DÂN TỘC

1.

Bình Phước

Ban Dân tộc Bình Phước

2.

Nghệ An

Ban Dân tộc Nghệ An

3.

Hà Tĩnh

Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh