Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 366/UBDT-CSDT
V/v trả lời về chính sách trợ cấp một lần khi chuyn công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Khâm, Trợ lý Trinh sát - quân báo, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh - QK9

Ủy ban Dân tộc nhận được đơn yêu cầu ngày 12/3/2019 của ông Nguyễn Văn Khâm, Trợ lý Trinh sát - quân báo, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh - QK9 về việc hưởng chế độ trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ (Nghị định 116). Sau khi xem xét nội dung đơn, Ủy ban Dân tộc có ý kiến trả lời như sau:

1. Về đối tượng áp dụng của Nghị định 116: Tại Khoản 2 Điều 2 quy định: “Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân”.

2. Về chính sách trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 116 quy định: “Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp của ông Nguyễn Văn Khâm, Trợ lý Trinh sát - quân báo, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh - QK9 nếu có thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tính đến thời điểm tháng 6 năm 2018 khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 16 năm 8 tháng như nội dung đơn nêu, thì thuộc đối tượng hưởng chính sách trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định 116.

Ủy ban Dân tộc trả lời để ông Nguyễn Văn Khâm được biết và đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh - QK9 xem xét giải quyết đề nghị của ông Khâm theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- TT, PCN Nông Quốc Tuấn (để b/c);
- Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh-QK9;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bế Thị Hồng Vân