Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4315/BTNMT-PC
V/v Bổ sung Danh mục văn bản QPPL và thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước
- Kiểm toán nhà nước.

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển số 03/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/4/2012 pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng Thủy văn (Đề mục số 2 Chủ đề 27).

Để triển khai nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường bước đầu rà soát, lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn, để bảo đảm đầy đủ, chính xác khi thực hiện pháp điển, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Cơ quan rà soát và đề xuất bổ sung văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền pháp điển của quý Cơ quan thuộc Đề mục nêu trên.

Văn bản rà soát, bổ sung của quý Cơ quan xin gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 21 tháng 8 năm 2020 để tổng hợp, thực hiện pháp điển theo quy định.

Mọi thông tin xin liên hệ ông: Đoàn Hữu Nghị, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, điện thoại: 0904956473, email: doannghi4@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DỰ KIẾN PHÁP ĐIỂN ĐỀ MỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
 (Kèm theo Công văn số 4315/BTNMT-PC ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên văn bản

Số ký hiệu

Trích yếu

1.

Luật

90/2015/QH13 ngày 23/11/2015

khí tượng thủy văn.

2.

Nghị định

173/2013/NĐ-CP ngày13/11/2013

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

3.

Nghị định

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

4.

Nghị định

84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

5.

Nghị định

48/2020/NĐ-CP ngày 15/04/2020

sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

6.

Quyết định

78/2009/QĐ-TTg ngày 15/5/2009

về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn trong ngành Tài nguyên và Môi trường.

7.

Quyết định

47/2011/QĐ-TTg ngày 22/8/2011

về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

8.

Quyết định

44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014

quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

9.

Quyết định

03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng thủy văn.

10.

Quyết định

03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020

quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

11.

Quyết định

05/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020

quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.

12.

Quyết định

136/QĐ/KTTV ngày 12/3/1997

ban hành Quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn.

13.

Quyết định

614/QĐ/KTTV ngày 06/9/1997

ban hành Quy chế Giao nộp, lưu trữ, bảo quản khai thác tư liệu khí tượng thủy văn.

14.

Quyết định

03/2006/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2006

ban hành Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm khí tượng thủy văn.

15.

Quyết định

21/2006/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2006

ban hành quy phạm quan trắc hải văn ven bờ.

16.

Quyết định

24/2006/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2006

ban hành quy phạm lưu trữ tư liệu khí tượng thủy văn.

17.

Quyết định

02/2007/QĐ-BTNMT ngày 25/01/2007

đính chính quy phạm Lưu trữ tư liệu khí tượng thủy văn ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2006.

18.

Quyết định

17/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí tượng thủy văn.

19.

Quyết định

18/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo lũ.

20.

Thông tư

11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007

hướng dẫn cấp phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng.

21.

Thông tư

24/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009

quy định về định mức diện tích xây dựng các trạm Khí tượng thủy văn.

22.

Thông tư

11/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011

sửa đổi, bổ sung Quy chế giao nộp, lưu trữ, bảo quản, khai thác tư liệu khí tượng thủy văn; Quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn.

23.

Thông tư

35/2011/TT-BTNMT ngày 31/8/2011

quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới bão lũ.

24.

Thông tư

25/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng.

25.

Thông tư

26/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn.

26.

Thông tư

05/2013/TT-BTNMT ngày 26/4/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

27.

Thông tư

39/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn.

28.

Thông tư

40/2013/TT-BTNMT ngày 10/11/2013

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn.

29.

Thông tư

51/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra lũ.

30.

Thông tư

58/2013/TT-BTNMT ngày 31/12/2013

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo.

31.

Thông tư

15/2014/TT-BTNMT ngày 24/3/2014

quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto.

32.

Thông tư

17/2015/TT-BTNMT ngày 06/04/2015

quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản.

33.

Thông tư

44/2015/TT-BTNMT ngày 01/10/2015

về quy định kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn.

34.

Thông tư

70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015

quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động.

35.

Thông tư

05/2016/TT-BTNMT ngày 13/5/2016

quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

36.

Thông tư

06/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016

quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

37.

Thông tư

07/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016

quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia.

38.

Thông tư

08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016

quy định đánh giá tác động của biến đổi và đánh giá khí hậu quốc gia.

39.

Thông tư

09/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016

quy định về lập, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết.

40.

Thông tư

36/2016/TT-BTNMT ngày 08/12/2016

định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn.

41.

Thông tư

37/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016

quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt.

42.

Thông tư

38/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016

quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn.

43.

Thông tư

39/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016

quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn.

44.

Thông tư

40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016

quy định về quy trình kỹ thuật dự báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường.

45.

Thông tư

41/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016

quy định về quy trình kỹ thuật dự báo khí tượng thủy văn trong điều kiện nguy hiểm.

46.

Thông tư

27/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017

quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp các thông tin dự báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn.

47.

Thông tư

32/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn.

48.

Thông tư

40/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017

ban hành quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước.

49.

Thông tư

41/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017

ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng.

50.

Thông tư

42/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017

ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn.

51.

Thông tư

43/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017

ban hành quy định kỹ thuật kiểm tra khí tượng trên cao và ra đa thời tiết.

52.

Thông tư

44/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017

ban hành quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô zôn - bức xạ cực tím.

53.

Thông tư

45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn.

54.

Thông tư

48/2017/TT-BTNMT ngày 20/11/2017

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết.

55.

Thông tư

52/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

56.

Thông tư

14/2018/TT-BTNMT ngày 18/10/2018

quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

57.

Thông tư

29/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

58.

Thông tư

30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018

quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

59.

Thông tư

16/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019

quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn.

60.

Thông tư

22/2019/TT-BTNMT ngày 25/11/2019

quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ.

61.

Thông tư

01/2020/TT-BTNMT ngày 29/4/2020

trường quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường, không khí và nước.

62.

Thông tư liên tịch

58/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 04/7/2008

hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách, cơ chế tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch.

63.

Thông tư liên tịch

18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 21/10/2009

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2009/QĐ-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

64.

Thông tư liên tịch

204/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/12/2010

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách, cơ chế tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch.

65.

Thông tư liên tịch

47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011

quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

66.

Thông tư liên tịch

03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 05/3/2013

hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.