Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4299/TCT-DNL
V/v: hướng dẫn hóa đơn

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Đ/c: Tòa nhà Trung tâm Thương mại Hàng hải Quốc tế (OCEAN PARK),
Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2433/HHVN-PC&QTRR ngày 14/9/2018 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị hướng dẫn về tiêu thức chữ ký người đại diện theo pháp luật trên Thông báo phát hành hóa đơn, trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tại khoản 1 Điều 4 Chương I Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về nội dung bắt buộc trên hóa đơn hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tại khoản 1 Điều 9 Chương 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn về phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh.

Tại điểm 5, điểm 8 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sử đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn về nội dung Thông báo phát hành hóa đơn và mẫu biểu Thông báo phát hành hóa đơn.

Tại điểm d Khoản 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn.

Căn cứ các quy định nêu trên, Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các đơn vị thành viên nghỉ hưu hoặc luân chuyển sang vị trí công việc khác thì Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật của công ty để ký vào tiêu thức trên "Thông báo phát hành hóa đơn" và tiêu thức "người bán hàng" trên hóa đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, TVQT, PC;
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh