Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4207/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 701/CT-THNVDT ngày 23/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc xin ý kiến giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 11 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“11. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư này (trừ khoản 2, khoản 3 Điều 5) được khấu trừ toàn bộ”.

Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế”.

Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Các trường hợp cơ sở kinh doanh đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp DNTN Đức Tín đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng từ tháng 01/2015 đến tháng 05/2016, Cục Thuế kiểm tra, phát hiện DNTN Đức Tín trong kỳ đề nghị hoàn có dừng khấu trừ, đề nghị hoàn trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 4/2015 đã được Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì kỳ hoàn đối với trường hợp lũy kế âm 12 tháng liên tục tiếp theo được xác định từ tháng 05/2015. Cục Thuế kiểm tra, xác định DNTN Đức Tín đáp ứng điều kiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì xem xét, giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Đại Trí (để b/c);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn