Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2129/TCT-KK
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Long Hương

Trả lời công văn không số ngày 28 tháng 12 năm 2013 của Công ty TNHH Một thành viên Long Hương về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Khoản 2, Điểm a Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính Phủ;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Long Hương yêu cầu xem xét lại hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng gửi Cục Thuế tỉnh Bến Tre ngày 13/8/2013, Cục Thuế tỉnh Bến Tre đã có công văn số 1810/CT-KTr ngày 20/12/2013 trả lời Công ty TNHH Một thành viên Long Hương là đúng với quy định hiện hành.

Đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Long Hương thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Một thành viên Long Hương được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bến Tre;
- Vụ: PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS, TTr (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu