Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4156/BNV-TH
V/v biên chế và chế độ, chính sách cho công chức chuyên trách của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cp

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tại Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Nội vụ được giao hướng dẫn cụ thể về biên chế và chế độ, chính sách cho công chức làm việc chuyên trách tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về biên chế công chức làm việc chuyên trách tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp

a) Tổ chức bộ máy và biên chế công chức làm việc chuyên trách tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp thực hiện theo Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

b) Biên chế công chức làm việc chuyên trách tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện được xác định trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và nằm trong tổng biên chế công chức hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do cơ quan có thẩm quyền giao.

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP , Quyết định số 1996/QĐ-TTg, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng vị trí việc làm làm cơ sở xác định biên chế công chức thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hàng năm, căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý, trong đó có biên chế công chức làm việc chuyên trách tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh và nhu cầu thực tế tại địa phương về hoạt động điều phối nông thôn mới để chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan bố trí một số công chức làm việc chuyên trách tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh trong phạm vi biên chế công chức hàng năm được cơ quan có thẩm quyền giao.

Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện và nhu cầu thực tế tại địa phương về hoạt động điều phối nông thôn mới để chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) bố trí một số công chức làm việc chuyên trách tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện trong phạm vi biên chế công chức hàng năm được cơ quan có thẩm quyền giao.

2. Về chế độ, chính sách

Các công chức làm việc chuyên trách tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp hưởng chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về biên chế và chế độ, chính sách cho công chức làm việc chuyên trách tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng BCĐ TW (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để biết);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TH (04b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng