Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1699/VPCP-KGVX
V/v xin chủ trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (công văn số 170/TTr-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2012) về việc xin chủ trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Nội vụ nắm tình hình về bố trí chức danh hoạt động không chuyên trách ở các địa phương theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, nếu thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ liên quan nghiên cứu, đề xuất phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định của pháp luật hiện hành, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: ĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ