Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40250/CT-TTHT
V/v kê khai bổ sung hóa đơn GTGT bị bỏ sót.

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An
(Đ/c: Số 57 Phố Vân Trì- Vân Nội- Đông Anh- Hà Nội
MST: 0103297151)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2105/TA-CT ngày 21/05/2018 của Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Về nội dung vướng mắc của Công ty, ngày 12/02/2018 Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 6681/CT-TTHT hướng dẫn Chi cục Thuế huyện Đông Anh để Chi cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Theo đó tại công văn số 6681/CT-TTHT ngày 12/02/2018 nêu rõ:

“ Ngày 30/01/2018, Tổng cục Thuế có công văn số 414/TCT-KK trả lời Cục thuế TP Hà Nội về việc khai bổ sung đối với hóa đơn bị bỏ sót như sau:

Trường hợp trong tháng 11/2016, Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ tính thuế tháng 8/2015, 12/2015 và tháng 11/2016 bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

- Đối với các hóa đơn đầu ra: Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra, xác minh cụ thể nguyên nhân kê khai chậm, sót các hóa đơn đầu ra của Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An, xác định số thuế phải nộp kê khai thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định.

- Đối với các hóa đơn đầu vào: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế...”

Cục thuế Thành phố Hà Nội gửi kèm bản photo công văn số 414/TCT-KK ngày 30/01/2018 của Tổng cục Thuế, công văn số 6681/CT-TTHT ngày 12/02/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội để Công ty nghiên cứu thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế huyện Đông Anh) để được giải quyết.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kê khai & KTT;
- CCT huyện Đông Anh;
- Lưu: VT, TTHT(2). (7;3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn