Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/TTg-CN
V/v điều chỉnh quy hoạch vị trí dự án điện mặt trời An Cư, tỉnh An Giang.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 1549/BCT-ĐL ngày 22 tháng 3 năm 2021 về việc điều chỉnh quy hoạch vị trí dự án điện mặt trời An Cư, tỉnh An Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Dự án nhà máy điện mặt trời An Cư, tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh tại văn bản số 1632/TTg-CN ngày 20 tháng 11 năm 2020 trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương. Tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 phê duyệt Quy hoạch điện VII điều chỉnh, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất quỹ đất dành cho các dự án điện, đảm bảo thực hiện các dự án đúng tiến độ theo quy hoạch đã được duyệt.

Căn cứ nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao nêu trên, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm toàn diện về địa điểm thực hiện Dự án nhà máy điện mặt trời An Cư bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và các quy hoạch có liên quan, đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, TNMT, NNPTNT;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng