Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/HTQTCT-CT
V/v hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao từ bản chính

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 783/CV-LS-HPH ngày 15/3/2019 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đề nghị cho ý kiến về nghiệp vụ chứng thực. Sau khi nghiên cứu, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Liên quan đến vấn đề bản sao của văn bản, giấy tờ, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có đề cập đến hai khái niệm: “chứng thực bản sao từ bản chính” và “sao y bản chính”. Đây là hai việc được thực hiện bởi hai cơ quan có thẩm quyền khác nhau. Việc chứng thực bản sao từ bản chính được quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/5/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Còn đối với vấn đề “sao y bản chính” một số giấy tờ, văn bản của các cơ quan có thẩm quyền phát hành mà Cục Lãnh sự trao đổi, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thấy rằng, quý đơn vị cần áp dụng Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư. Theo đó, việc sao y bản chính do các cơ quan như Tòa án, Trường học ... thực hiện phù hợp theo quy định của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Nguyễn Thanh Hải (để biết);
- Trang TTĐT (để đăng tải);
- Lưu: VT, CT(P).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh