Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/HTQTCT-CT
V/v hướng dẫn nghiệp vụ về thu phí chứng thực chữ ký

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 261/STP- HC&BTTP ngày 15/3/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu phí chứng thực chữ ký. Sau khi nghiên cứu, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Điều 4 Thông tư số 226/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí chứng thực thì mức thu phí chứng thực chữ ký là 10.000 đồng/trường hợp. Trường hợp, được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản.

Theo đó, khi chứng thực chữ ký trên một giấy tờ, văn bản thì mức thu phí chứng thực chữ ký là 10.000 đồng, không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người cùng ký vào giấy tờ, văn bản đó. Ví dụ, đối với văn bản chỉ có 01 chữ ký, phí chứng thực chữ ký là 10.000 đồng; đối với văn bản có 05 người cùng ký trên văn bản đó thì cũng chỉ thu phí chứng thực là 10.000 đồng. Trường hợp người dân yêu cầu chứng thực chữ ký trên 01 loại giấy tờ, văn bản và chứng thực chữ ký nhiều bản như nhau, thì cơ quan chứng thực căn cứ vào số bản được chứng thực chữ ký để thu phí mỗi bản là 10.000 đồng.

Trường hợp sau khi chứng thực chữ ký trên các giấy tờ, văn bản, nếu người yêu cầu chứng thực muốn chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản đã được chứng thực chữ ký thì người thực hiện chứng thực chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản này. Mức phí chứng thực bản sao từ bản chính được quy định tại Điều 4 Thông tư số 226/TT-BTC.

Như vậy, quy định về tính phí chứng thực chữ ký tại Thông tư số 226/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính phù hợp với quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trả lời để Sở Tư pháp biết và hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Nguyễn Thanh Hải (để biết);
- Trang TTĐT (để đăng tải);
- Lưu: VT, CT(P).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh