Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3922/BXD-HĐXD
V/v xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2090/SXD-QLXD&HTKT ngày 23/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn một số nội dung có liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì “Cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình”. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận căn cứ quy định này để xác định cấp công trình đường cáp truyền tín hiệu viễn thông, làm cơ sở phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân.

2. Căn cứ quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì các cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến trúc - quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng về kiến trúc - quy hoạch, kinh tế đô thị và hạ tầng kỹ thuật tương ứng với công việc đảm nhận.

Hiện nay, quy định nêu trên đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu sửa đổi bổ sung tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2020.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Như Huy

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3922/BXD-HĐXD năm 2020 về xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 3922/BXD-HĐXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 12/08/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Phạm Như Huy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản