Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3923/BXD-HĐXD
V/v thời hạn hiệu lực của chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2306/SXD-KT&QLXD ngày 22/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc hướng dẫn xác định thời hạn chứng chỉ để phục vụ công tác cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân có hiệu lực tối đa 05 năm; không có quy định bắt buộc cá nhân phải thực hiện thủ tục cấp lại chứng chỉ trước thời điểm hết hạn hiệu lực của chứng chỉ. Do đó, trường hợp chứng chỉ hành nghề của cá nhân còn thời hạn hiệu lực thì vẫn được tiếp tục sử dụng theo thời hạn đó.

Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức được xác định theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, tối đa là 10 năm. Trường hợp cá nhân thuộc tổ chức có chứng chỉ hành nghề hết hạn thì tổ chức phải bố trí nhân sự thay thế hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực phù hợp với năng lực thực tế của mình theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP. Trường hợp tổ chức không bố trí đủ nhân sự có năng lực theo quy định thì bị xem xét thu hồi chứng chỉ theo quy định tại khoản này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh An Giang nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Như Huy