Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3919/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bayer Việt Nam.
(Đ/c: Lô 118/4 Khu Công nghiệp Amata, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/2019-CV ngày 02/8/2019 của Công ty TNHH Bayer Việt Nam về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội; khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính, từ 01/7/2016 các trường hợp được hoàn thuế GTGT bao gồm: hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư và hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Về kiến nghị của Công ty TNHH Bayer Việt Nam, ngày 13/12/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5725/TCT-CS trả lời Công ty. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Bayer Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy